انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایران

انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایران