انجمن مرتعداری ایران

انجمن مرتعداری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مرتعداری ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مرتعداری ایران