انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران تاکنون ۹ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران در حال انتشار ۲ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران