انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران