انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران