جمعیت فناوری نیشکر ایران

جمعیت فناوری نیشکر ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۵ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.