فیزیولوژی گیاهی ایران

فیزیولوژی گیاهی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی کشاورزی آغاز نمود.