انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران

انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران