انجمن زیست شناسی ایران

انجمن زیست شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن زیست شناسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن زیست شناسی ایران