اقتصاد توسعه منطقه ای ایران

اقتصاد توسعه منطقه ای ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن: