اقتصاد توسعه منطقه ای ایران

اقتصاد توسعه منطقه ای ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط اقتصاد توسعه منطقه ای ایراننشستها و سخنرانی های علمی اقتصاد توسعه منطقه ای ایران