انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران