انجمن اقتصاد انرژی ایران

انجمن اقتصاد انرژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن اقتصاد انرژی ایران