انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

انجمن علمی اقتصاد شهری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.