انجمن انسان شناسی ایران

انجمن انسان شناسی ایران فعالیت خود را در سال 1380 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.