انجمن ایرانی تاریخ اسلام

انجمن ایرانی تاریخ اسلام فعالیت خود را در سال 1380 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.