انجمن ایرانی تاریخ

انجمن ایرانی تاریخ فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ایرانی تاریخژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ایرانی تاریخ