انجمن ژئوفیزیک ایران

انجمن ژئوفیزیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ژئوفیزیک ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ژئوفیزیک ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن ژئوفیزیک ایران