انجمن ایرانی تعلیم و تربیت

انجمن ایرانی تعلیم و تربیت فعالیت خود را در سال 1371 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.