انجمن ایرانی جرم شناسی

انجمن ایرانی جرم شناسی فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.