انجمن ایرانی حقوق جزا

انجمن ایرانی حقوق جزا فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.