انجمن ایرانی روانشناسی

انجمن ایرانی روانشناسی فعالیت خود را در سال ۱۳۷۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ایرانی روانشناسی