انجمن ایرانی روانشناسی

انجمن ایرانی روانشناسی فعالیت خود را در سال 1376 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.