انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی