انجمن ایرانی مطالعات زنان

انجمن ایرانی مطالعات زنان فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.