انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد