انجمن ژنتیک ایران

انجمن ژنتیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ژنتیک ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ژنتیک ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن ژنتیک ایران