انجمن ژنتیک ایران

انجمن ژنتیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.



فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:



کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ژنتیک ایران



ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ژنتیک ایران



نشستها و سخنرانی های علمی انجمن ژنتیک ایران