انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطاتنشستها و سخنرانی های علمی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات