انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطاتانجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است. انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطاتنشستها و سخنرانی های علمی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات