انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.