انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران