انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران