انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران

انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران فعالیت خود را در سال 1381 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.