انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران

انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران