انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن جامعه شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن جامعه شناسی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن جامعه شناسی ایران