انجمن جمعیت شناسی ایران

انجمن جمعیت شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن جمعیت شناسی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن جمعیت شناسی ایران