انجمن حسابداری ایران

انجمن حسابداری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن حسابداری ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن حسابداری ایران