انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

انجمن علمی حقوق پزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی حقوق پزشکی ایران