انجمن حقوق مالکیت فکری ایران

انجمن حقوق مالکیت فکری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.