انجمن حکمت و فلسفه ایران

انجمن حکمت و فلسفه ایران فعالیت خود را در سال 1376 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.