انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

انجمن روان شناسی اجتماعی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.