انجمن روان شناسی ایران

انجمن روان شناسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن روان شناسی ایران