انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران

انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.