انجمن زبان شناسی ایران

انجمن زبان شناسی ایران فعالیت خود را در سال 1382 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.