انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران

انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن زبان و ادبیات فارسی ایران