انجمن زبان و ادبیات فرانسه ایران

انجمن زبان و ادبیات فرانسه ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن زبان و ادبیات فرانسه ایران