انجمن سیستم های فازی ایران

انجمن سیستم های فازی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن سیستم های فازی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن سیستم های فازی ایران