انجمن ژئوپلیتیک ایران

انجمن ژئوپلیتیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن ژئوپلیتیک ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران