الکترومغناطیس مهندسی ایران

الکترومغناطیس مهندسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط الکترومغناطیس مهندسی ایران