انجمن علوم سیاسی ایران

انجمن علوم سیاسی ایران فعالیت خود را در سال 1382 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.