انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

انجمن علوم قرآن و حدیث ایران فعالیت خود را در سال 1383 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.