انجمن علوم مدیریت ایران

انجمن علوم مدیریت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم مدیریت ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علوم مدیریت ایران