انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران