انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران