انجمن علمی کودکان استثنایی ایران

انجمن علمی کودکان استثنایی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.نشستها و سخنرانی های علمی انجمن علمی کودکان استثنایی ایران