انجمن مشاوره ایران

انجمن مشاوره ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۵ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مشاوره ایران