انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران

انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم انسانی آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی ایران